Pokyny pro autory

Obsah

Příspěvek svým obsahem odpovídá tematickému zaměření konference. Editor má právo nezařadit do sborníku příspěvek, který této podmínce nevyhovuje.

Datum odevzdání

Příspěvek je nutné odevzdat do 23. 9. 2016 na e-mailovou adresu hradeckednysp@gmail.com

Struktura

Název - max. 100 znaků, případně může obsahovat podtitul
Název v anglickém jazyce


Poznámka pod čarou na konci názvu textu v případě, že vznik příspěvku je podpořen grantem (odkaz na číslo grantu a grantovou agenturu).
Poznámka pod čarou na konci názvu textu v případě, že vznik příspěvku je podpořen grantem (odkaz na číslo grantu a grantovou agenturu) v anglickém jazyce.

Jméno a příjmení autora, případně spoluautorů (nezkracované, bez titulů)
Kontaktní údaje (v  poznámce pod čarou) – pro případnou korespondenci (jméno a příjmení autora včetně titulů, název pracoviště autora (včetně dalších dílčích organizačních jednotek; např. název univerzity – fakulty - katedry apod.), adresa instituce, telefon – není povinný, e-mail)

Abstrakt - stručná charakteristika příspěvku (téma, řešený problém, cíl); v rozsahu 500–1200 znaků (včetně mezer)
Abstrakt v anglickém jazyce

Klíčová slova
– min. 3, max. 8, maximálně dvouslovná spojení
Klíčová slova v anglickém jazyce

Samotný text: Příspěvek je rozdělen do kapitol, obsahuje úvod, kapitoly, závěr. Celkový rozsah příspěvku by neměl přesáhnout 21 600 znaků (včetně mezer).

Seznam citované literatury
Citovat dle ČSN ISO 690 pouze použitou literaturu. Seznam je řazen abecedně dle příjmení autorů a nečísluje se.

Příklad citace monografie:
PŘIJMENÍ AUTORA, Jméno. Plný název práce v jazyce originálu. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Standardní identifikátor.

Příklad citace kapitoly jednoho autora ze sborníku či monografie:
PŘIJMENÍ AUTORA KAPITOLY, Jméno. Plný název kapitoly. In PŘIJMENÍ EDITORA SBORNÍKU, Iniciála. Plný název sborníku či monografie. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, s. 20-30. Standardní identifikátor .

Citace z časopisu:
PŘIJMENÍ AUTORA ČLÁNKU, Jméno. Plný název článku, Název časopisu, rok vydání, roč. X (ročník), č. Y (číslo), s. (strany). Standardní identifikátor (ISSN).

Další pokyny

Pro psaní příspěvku užívejte písmo Times New Roman, velikost písma 12 b., styl písma Normální, řádkování 1, okraje stránky 25 mm, zarovnání textu do bloku. Neužívat automatické číslování stran. Obrázky, tabulky, grafy (apod.) jsou součástí textu a neodesílají se zvlášť. Poznámky by měly být umístěny pod čarou, číslované kontinuálně arabskými číslicemi (ve formátu horního indexu), zpravidla na konci věty (v případě, že by nebylo zřejmé, ke které části věty se poznámka vztahuje, je přípustné připojit číslo poznámky k patřičnému místu v textu). Odkazy na literaturu se uvádí v textu v závorce. Závorka obsahuje příjmení autora, rok vydání, v případě přímých citací i příslušné stránky (např. Úlehla, 1995: 18).

Nadpisy kapitol jsou psány tučným písmem, umístěny jsou na levém okraji textu, názvy podkapitol jsou psány tučným písmem kurzívou. První řádky odstavců nejsou odsazeny od okraje, mezi jednotlivými odstavci je  mezera 6 b. za textem.

Zpracovány budou pouze příspěvky ve Wordu ve formátu „.doc“ nebo „.docx“. Šablony jsou připojeny v zápatí stránky.

Za odpovídající jazykovou úroveň jsou odpovědni samotní autoři příspěvků. Případné drobné stylistické úpravy textů mohou proběhnout bez vědomí jejich autorů.

Bez těchto položek nebude příspěvek zařazen do sborníku.
ĉ
Karel Myška,
3. 7. 2016 22:43
ĉ
Karel Myška,
3. 7. 2016 22:43
ĉ
Karel Myška,
3. 7. 2016 22:44
ĉ
Karel Myška,
3. 7. 2016 22:44
ĉ
Karel Myška,
3. 7. 2016 22:44
ĉ
Karel Myška,
3. 7. 2016 22:44