O konferenci

XIII. mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce si klade za cíl přiblížit jejím účastníkům možnosti podpory člověka závislého na péči jiné osoby v jeho přirozeném prostředí. Konference se zaměří i na to, jak může k sociálnímu začlenění a setrvání člověka v jeho domově přispět sociální práce. Zásadním tématem bude i transformace sociálních služeb, která usiluje o navrácení uživatelů sociálních služeb pobytové formy do společnosti. Konference se bude věnovat významu rodiny při zajišťování péče, možnostem sociální práce ve veřejné správě, péči o lidi s duševním onemocněním,  a v neposlední řadě vzdělávání a kvalifikaci sociálních pracovníků.

Konference se uskuteční  jako součást projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – „Život jako každý jiný“. Projekt je zaměřen na systémovou a metodickou podporu transformace, deinstitucionalizace a podporu prostřednictvím sociálních služeb komunitního charakteru. Dále na osvětu v oblasti využívání takového řešení nepříznivé sociální situace lidí s postižením, které bude odpovídat jejich skutečným potřebám a zajistí maximální využití jejich schopností a zdrojů v jejich okolí. Uvedené bude realizováno revizí analytických a hodnotících nástrojů, identifikací stávajících bariér procesu transformace a vzniku a poskytování sociálních služeb komunitního charakteru a nastavením příslušných legislativních úprav.


Spolupořadatel konference

Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové


Záštita konference

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor Univerzity Hradec KrálovéTematické okruhy konference


Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.
Sekce č. 7 bude probíhat pouze v anglickém jazyce, bez překladu.


Výstupy z konference

Výstupem konference bude sborník v tištěné podobě. Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.

Místo konání

Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227; naproti Fakultní nemocnici HK) a další místnosti v rámci Objektu společné výuky (bude upřesněno později).